Reiskostenregeling.nl

Antwoorden voor werkgevers over de forensentaks

Op 25 mei van dit jaar is het zogenaamde ‘Lente Akkoord’ vastgesteld in de Tweede Kamer. Met dit begrotingsakkoord voor 2013 beogen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het begrotingstekort terug te dringen tot 3%. Eén van de maatregelen die is opgenomen in dit akkoord is de afschaffing van de onbelaste kilometervergoeding, ook wel forensentaks genoemd.

In deze FAQ vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over deze regeling. De FAQ is ingedeeld in vier categorieën:

Algemeen

Wat is er bekend over de regeling?

Wat is er bekend over de regeling?

De afschaffing van de mogelijkheid om reiskosten onbelast te vergoeden bestaat uit drie delen:

  1. De belastingvrije reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer en belastingvrije vergoeding gebruik openbaar vervoer worden vanaf 1 januari 2013 volledig afgeschaft. Dit betekent dat werknemers inkomstenbelasting moeten betalen over deze vergoedingen. Werkgevers hebben hogere kosten doordat de vergoeding een bruto vergoeding wordt en zij hier werkgeverslasten van gemiddeld 17% over moeten betalen.
  2. In 2013 kunt u zakelijke kilometers nog op dezelfde wijze vergoeden zoals nu. Vanaf 2014 verandert dit. De ruimte in Werkkostenregeling wordt vanaf 2014 verhoogt naar 2,1%. Hieruit zouden dan ook zakelijke kilometers vergoed kunnen worden. Het is echter zeer de vraag of deze ophoging toereikend is voor uw organisatie
  3. De fiscus gaat woon-werk verkeer als privé beschouwen. Dit heeft vooral voor lease-rijders consequenties. Zij zullen moeten bijtellen. Al blijft de 500-kilometer –bijtellingsgrens bestaan, bijna alle leaserijders komen daar makkelijk boven als woon-werkverkeer meetelt.

Vanaf wanneer zou deze regeling in gaan?

Vanaf wanneer zou deze regeling in gaan?

Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt. Dit geldt voor alle vervoerswijzen zoals auto, openbaar vervoer en fiets.

Van dat ‘Lente Akkoord’ blijft na de verkiezingen toch niets meer over. Waarom zou ik me hier nu mee bezighouden?

Van dat ‘Lente Akkoord’ blijft na de verkiezingen toch niets meer over. Waarom zou ik me hier nu mee bezighouden?

De afschaffing van de onbelaste kilometervergoeding staat inderdaad erg onder druk. Dat er iets zal wijzigen in de huidige onbelaste kilometervergoeding staat zo goed als vast. Het is namelijk een regeling waardoor de overheid 1,2 miljard euro aan belastinginkomsten per jaar misloopt. De vraag is echter of de belastingvrije reiskostenregeling volledig wordt afsgeschaft, of dat dit gedeeltelijk gebeurt.

Wat er ook gebeurt, de (gedeeltelijke) afschaffing van de belastingvrije kilometervergoeding heeft grote gevolgen voor werkgevers. Het is daarom juist nu belangrijk om de gevolgen van een (gedeeltelijke) afschaffing voor uw organisatie in kaart te brengen. En bij voorkeur al scenario’s uit te werken.

Wat betekent de afschaffing van de belastingvrije kilometervergoeding financieel voor mij als werkgever?

Wat betekent de afschaffing van de belastingvrije kilometervergoeding financieel voor mij als werkgever?

De afschaffing van de mogelijkheid om reiskosten netto te vergoeden, kost u als werkgever geld. De reiskostenvergoeding die u aan uw medewekers verstrekt wordt een bruto vergoeding. Dit betekent dat hier werkgeverslasten over moeten worden betaald. Gemiddeld bedragen deze kosten 17% van het brutosalaris. Daarnaast stijgen de kosten natuurlijk als u besluit medewerkers te compenseren in hun inkomstenderving.

Wat betekent de afschaffing van deze belastingvrije vergoeding voor mijn werknemers?

Wat betekent de afschaffing van deze belastingvrije vergoeding voor mijn werknemers?

Werknemers moeten vanaf 1 januari 2013 inkomensbelasting betalen over hun reiskostenvergoeding. Dit kost medewerkers dus geld. De ANWB heeft een handige tool ontwikkeld waarmee je kunt uitrekenen hoeveel medewerkers er op achteruit gaan. http://www.anwb.nl/auto/reiskostencheck,/reiskostencheck.html?ovaherk=home_tc_reiskostencheck

Ik hoorde dat ik de Werkkostenregeling kan benutten om een belastingvrije vergoeding te blijven verstrekken. Kunnen jullie me uitleggen hoe dit zit?

Ik hoorde dat ik de Werkkostenregeling kan benutten om een belastingvrije vergoeding te blijven verstrekken. Kunnen jullie me uitleggen hoe dit zit?

Werkkostenregeling stelt werkgevers in staat om een percentage van de loonsom van een organisatie belastingvrij te vergoeden aan medewerkers. Deze regeling vervangt de huidige afgebakende mogelijkheden voor vrije verstrekkingen en vergoedingen. Denk hierbij aan het fietsplan, bedrijfsfeesten en het kerstpakket. Vanaf 2014 kun je als werkgever 2,1% van de totale loonsom van een organisatie belastingvrij aan medewerkers verstrekken. Deze ruimte kunt u dus ook gebruiken voor het vergoeden van woon-werk en zakelijke kilometers. Houd er echter rekening mee dat deze ruimte zeer beperkt is, en in veel gevallen niet toereikend om al deze kosten te vergoeden. Vanaf 2011 kunnen werkgevers al gebruik maken van deze regeling. Vanaf 2014 wordt dit echter verplicht.

Wij hebben onze afspraken over de hoogte van de reiskostenvergoeding verankerd in een CAO. Wat betekent dit als de belastingvrije vergoeding wordt afgeschaft?

Wij hebben onze afspraken over de hoogte van de reiskostenvergoeding verankerd in een CAO. Wat betekent dit als de belastingvrije vergoeding wordt afgeschaft?

Dit is volledig afhankelijk van hoe deze afspraken zijn vastgelegd. Als er staat dat medewerkers recht hebben op een netto vergoeding van bijvoorbeeld 19 cent per kilometer, dan zult u hen vanaf volgend jaar een hogere vergoeding moeten geven. Vaak wordt er echter niet gesproken over een netto vergoeding. Dan hoeft u als werkgever de vergoeding ook niet te compenseren. Doordat de regel nieuw is, en niet was voorzien toen u de CAO sloot, zullen CAO partners hiervoor opnieuw afspraken maken.

Kilometervergoeding auto en fiets

Mag ik automobilisten nog een belastingvrije vergoeding blijven geven?

Mag ik automobilisten nog een belastingvrije vergoeding blijven geven?

Nee, dit is in principe niet mogelijk. Het is eventueel wel mogelijk om de vrije ruimte in de Werkkostenregeling te benutten om deze kosten (deels) te vergoeden. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is echter erg krap, waardoor dit in de praktijk zeer lastig zal blijken.

Mag ik fietsers nog steeds een onbelaste vergoeding geven?

Mag ik fietsers nog steeds een onbelaste vergoeding geven?

Nee, ook voor fietsers zal de belastingvrije kilometervergoeding vanaf 2013 niet meer bestaan. Het is eventueel wel mogelijk om de vrije ruimte in de Werkkostenregeling te benutten om deze kosten (deels) te vergoeden. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is echter erg krap, waardoor dit in de praktijk zeer lastig zal blijken.

De fietsregeling waarbij een bedrag tot €750, per 3 jaar fiscaal onbelast mag worden ‘geschonken’ blijft overigens tot 2014 wel bestaan.

Lease en zakelijke ritten

Wat zijn de gevolgen voor leaserijders?

Wat zijn de gevolgen voor leaserijders?

De fiscus gaat woon-werk verkeer als privé beschouwen. Dit heeft vooral voor lease-rijders consequenties. Zij zullen moeten bijtellen. Al blijft de 500-kilometer –bijtellingsgrens bestaan, bijna alle leaserijders komen daar makkelijk boven als woon-werkverkeer meetelt.

Hoe zit het met bestaande leasecontracten? Moet hier vanaf 2013 ook bijtelling over worden betaald, ook als er niet privé wordt gereisd?

Hoe zit het met bestaande leasecontracten? Moet hier vanaf 2013 ook bijtelling over worden betaald, ook als er niet privé wordt gereisd?

Er komt een speciaal ‘overgangsrecht’ voor leaserijders die hun leasecontract voor 25 mei 2012 hebben afgesloten, en die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken met hun leaseauto. Zij betalen vanaf 2013 slechts 25% van de werkelijke bijtelling, dat wil zeggen 25% van 25%, dan wel van 20% of 14% indien sprake is van een (zeer) zuinige auto Het overgangsrecht geldt gedurende de looptijd van het leasecontract maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2017.

Deze overgangsregeling geldt overigens alleen indien de auto alleen voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer wordt gebruikt en het overige privégebruik beperkt wordt tot maximaal 500 km per jaar. Stijgt het overige privégebruik tot boven de 500 km per jaar, dan is voor die auto de volledige “normale” bijtelling verschuldigd. Bij het aangaan van een nieuw leasecontract of verlenging van het bestaande contract gaat sowieso het “normale” bijtellingsregime gelden.

Mag ik zakelijke ritten nog wel steeds onbelast blijven vergoeden aan mijn medewerkers?

Mag ik zakelijke ritten nog wel steeds onbelast blijven vergoeden aan mijn medewerkers?

In 2013 blijft de mogelijkheid om zakelijke reizen onbelast te vergoeden bestaan. Vanaf 1 januari 2014 is dit alleen nog mogelijk vanuit de vrije ruimte in de Werkkostenregeling. Deze wordt dan opgehoogd naar 2,1%. Werkgevers krijgen hierin dus de ruimte om nog steeds de zakelijke kilometers te blijven vergoeden. Alleen zal niet iedere werkgever hiermee uit komen. Vooral voor organisaties waar veel zakelijke kilometers worden gemaakt, zal het moeilijk worden.

Kunnen mijn leaserijders nog wel belastingvrij gebruik blijven maken van de NS business card?

Kunnen mijn leaserijders nog wel belastingvrij gebruik blijven maken van de NS business card?

Dit is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra we je hier uitsluitsel over kunnen geven, vind je dit op deze website.

Wij bieden medewerkers poolauto’s aan voor zakelijke ritten, wordt dit vanaf 2013 ook belast?

Wij bieden medewerkers poolauto’s aan voor zakelijke ritten, wordt dit vanaf 2013 ook belast?

Nee, het aanbieden poolauto’s voor zakelijke ritten blijft onbelast. Dit kan dus mogelijk extra interessant worden, omdat u op deze wijze zakelijke reizen onbelast kunt blijven vergoeden. Wel mogen medewerkers deze alleen voor zakelijke ritten gebruiken. Dus geen woon-werk, anders zijn ze over dit gebruik een bijtelling verschuldigd.

Wij verstrekken onze medewerkers OV-fietspassen, mogen onze medewerkers nog wel belastingvrij OV-fietsen huren?

Wij verstrekken onze medewerkers OV-fietspassen, mogen onze medewerkers nog wel belastingvrij OV-fietsen huren?

Dit kan gedeeltelijk. Voor woon-werkverkeer is dit vanaf 2013 niet meer mogelijk, en wordt dit belast. Voor zakelijke ritten kunnen medewerkers kosteloos gebruik blijven maken van de OV-fiets.

Heeft een mobiliteitsbudget nu nog zin?

Heeft een mobiliteitsbudget nu nog zin?

Een mobiliteitsbudget heeft zeker nog zin, ook als de onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Een mobiliteitsbudget stelt werkgevers in staat om medewerkers (financieel) te prikkelen om ander reisgedrag te realiseren.

OV-Abonnementen

Mag ik openbaar vervoer nog wel volledig onbelast blijven vergoeden?

Mag ik openbaar vervoer nog wel volledig onbelast blijven vergoeden?

Nee, ook het verstrekken van een openbaar vervoerkaart aan medewerkers is belast vanaf januari 2013. Het is eventueel wel mogelijk om de vrije ruimte in de Werkkostenregeling te benutten om deze kosten (deels) te vergoeden. De vrije ruimte in de werkkostenregeling is echter erg krap, waardoor dit in de praktijk zeer lastig zal blijken.

Hoe zit het met lopende openbaar vervoer abonnementen?

Hoe zit het met lopende openbaar vervoer abonnementen?

Openbaar vervoerabonnementen van werknemers die voor 25 mei 2012 zijn afgesloten blijven onbelast. De eerst volgende verlenging van deze abonnementen zal wel belast worden.